+27 (0)22 783 1234 (alle ure)

Gideon Estates

Ons Webjoernaal

Serwituute verduidelik

Posted on August 24, 2017 by Gideon Langart in Eiendom sake
n Vreemde ding genaamd serwituut
Posted on  09 June 2017 Deur Kloppers Inc.

 

“Ek het by my plaaslike munisipaliteit aansoek gedoen om die bouplanne vir die uitbreiding van my motorhuis goed te keur. Die munisipaliteit het egter my voorgestelde uitbreiding verwerp omdat dit gebou sou word oor ‘n serwituut wat geregistreer is teen my titelakte ten gunste van die munisipaliteit. Wat is ‘n serwituut en kan ek dit verwyder?”

‘n “Serwituut” is ‘n beperkte saaklike reg geregistreer in die Akteskantoor teen die titelakte van die eiendom van ‘n persoon ten gunste van ‘n ander persoon of entiteit. Die houer van die serwituut (reg) sal dus geregtig wees om een of ander vorm van reg op die eiendom van ‘n ander uit te oefen of om die eienaar van die eiendom te verbied om sommige van sy eiendomsregte uit te oefen.

‘n Onderskeid kan getref word tussen persoonlike serwitute en egte serwitute waarvan die belangrikste verskil is dat ‘n persoonlike serwituut ‘n reg verbonde aan ‘n spesifieke persoon is om ‘n ander se eiendom te gebruik en te geniet en sodanige reg kan nie langer bestaan as die leeftyd van die persoon in wie se guns dit geregistreer is nie. Die mees bekende persoonlike serwitute is vruggebruik, gebruiksreg, of die reg om eiendom te bewoon.

‘n Egte serwituut aan die ander kant is ‘n reg wat geheg word aan die eiendom self (en nie aan ‘n persoon nie) en alhoewel ‘n verandering in eienaarskap mag plaasvind, sal hierdie serwituut voortbestaan en kan slegs deur ooreenkoms tussen die partye gekanselleer word. Die mees bekende egte serwitute is ‘n reg van weg, pyplyn serwituut, elektriese substasie serwituut, ensovoorts.

‘n Persoonlike serwituut kan geskep word deur ooreenkoms tussen die partye, maar in die praktyk word dit meestal voorsiening voor gemaak in ‘n testament waarin ‘n oorlewende eggenoot die reg kry om die eiendom gedurende sy/haar leeftyd te bewoon. ‘n Egte serwituut word meestal gesluit deur middel van ‘n ooreenkoms tussen partye wat die regte en verantwoordelikhede van elke party uiteensit, asook die bedrag wat die persoon in wie se guns die serwituut geregistreer moet word, vir die eienaar van die eiendom moet betaal. Die vergoeding betaalbaar is gewoonlik in die vorm van ‘n enkelbedrag, maar die partye is vry om op ‘n maandelikse of kwartaallikse betaling ooreen te kom, afhangende van die tipe serwituut.

Die algemene reël is dat beide persoonlike en egte serwitute teen die titelakte van die eiendom geregistreer moet word deur middel van ‘n notariële akte tussen die eienaar van die eiendom en die houer van die saaklike reg. Die serwituutooreenkoms moet opgestel en notarieel verly word deur ‘n notaris en dan in die Aktekantoor geregistreer word.

Na registrasie in die Akteskantoor vorm die serwituut deel van die voorwaardes vervat in die titelakte van die eiendom en kan meestal gekanselleer word deur ‘n ooreenkoms tussen die partye in die geval van ‘n egte serwituut. In die geval van ‘n egte serwituut, moet ‘n notariële akte van kansellasie in die Aktekantoor geregistreer word om die verwydering van die serwituutvoorwaarde uit die titelakte te notuleer. In die meeste gevalle van ‘n persoonlike serwituut kan die serwituut gekanselleer word deur ‘n aansoek aan die Registrateur van Aktes waarin verklaar word dat die serwituut verval het as gevolg van die verloop van tyd of die dood van die houer daarvan.

In jou omstandighede is dit raadsaam om jou prokureur te kontak om u te help om vas te stel of ‘n serwituut teen die eiendom geregistreer is en om die tipe serwituut te identifiseer asook enige stappe wat jy kan neem om die serwituut te verwyder.

Kloppers se dit is net for inligting en jy moet steeds ‘n prokereur gebreuk

0 comments

Comments are closed.